Legal note/oświadczenie

Strona ma wyłącznie charakter niekomercyjny, hobbystyczny i popularyzatorski. Autor nie zarabia ani nie osiąga innych korzyści (poza osobistą satysfakcją) z publikacji niniejszych treści. A wręcz dokłada z własnej kieszeni do utrzymania strony. Tak więc proszę o wyrozumiałość 😉

Zdjęcia zamieszczone na stronie, nie będące własnością autora strony, zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Jeżeli autor/właściciel tych zdjęć uważa, że naruszam w jakikolwiek sposób jego prawa osobiste lub majątkowe, na jego wniosek usunę ze strony treści będące przedmiotem tych praw. Choć przypominam, że na darmowej popularyzacji może i on (autor/właściciel) skorzystać, ale kto tam wie, w dzisiejszym świecie pokręconych praw autorskich…

Wszystkie teksty, o ile nie zaznaczono inaczej są wytworem i własnością autora strony. Mogą być wykorzystywane na prawach cytatu, z podaniem pierwotnego źródła i autora.

Dziękuję i życzę owocnej lektury.

—————————————————————————————————————————

This website is totally non-commercial, just for hobby and popularizing. The author does not earn or achieve other benefits (other than personal satisfaction) of publication of this content. And even makes his own pocket to keep the website. So please bear with us;)

Photos posted on the website, not owned by the author, have been used for information purposes only. If the author / owner of these photographs believes that infringe in any way the personal or property rights, upon request I will remove the subject content of those rights from my website. However, please remember that the free dissemination can be useful for  the author / owner, but who knows what, in today’s world of twisted copyright …

All text, unless otherwise noted, are the product and property of the author. They can be used on the rights of the citation, with the original source and author.

Thank you and I wish you enjoy the reading.